1836 (2), ίδρυση Ταμείου, Τελωνείου, Δασονομείου στο (Παράλιο) Άστρος, κλπ

Μέρος δεύτερο


2.9. ΦΕΚ 39/4-8-1836. Το εν λόγω ΦΕΚ παρουσιάζεται διότι σ’ αυτό περιέχεται το διάταγμα «Περί οργανισμού των ταμείων» (στο προοίμιο αυτού αιτιολογείται η έκδοσή του ως εξής: «Θέλοντες να συμμορφόσωμεν και την υπηρεσίαν των ταμείων του κράτους με την οποίαν ήδη ενεκρίναμεν διοικητικήν διαίρεσιν δια του από 20 Ιουνίου (2 Ιουλίου τρ. Έτους εκδοθέντος διατάγματος…»). Με το εν λόγω διάταγμα αναδιοργανώνεται η οικονομική διοίκηση του κράτους και συνιστώνται 30 επαρχιακά ταμεία (όσα και οι διοικητικές περιφέρειες που αναφέρθηκαν παραπάνω). Τα 30 αυτά επαρχιακά ταμεία χωρίζονται σε 2 τάξεις. Α΄ τάξεως ορίζονται 10 ταμεία (μεταξύ αυτών του Ναυπλίου, Άργους, Αττικής κλπ) και Β΄ τάξεως τα υπόλοιπα 20 ταμεία. Σ’ αυτά τα τελευταία περιλαμβάνεται και το «Ταμείον Κυνουρίας περιέχον τας επαρχίας Κυνουρίας και Πρασσιών, έδρα το Άστρος» (βλ. άρθρο 6 αρ. 18 του διατάγματος). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω διατάγματος, σε ορισμένες επαρχίες, ανάμεσά τους και η της «Κυνουρίας», προσωρινά ανατίθενται τα καθήκοντα των ταμιών στους επιστάτες των τελωνείων, ειδικότερα δε τα καθήκοντα αυτά στην Κυνουρία ανατίθενται στον επιστάτη του τελωνείου Άστρους.


2.10. ΦΕΚ 41/12-8-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο σημαντικός νόμος «Περί των Υποθηκών» με βάση τον οποίο οργανώθηκαν και λειτούργησαν τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας επί πολλά έτη.


2.11. ΦΕΚ 42/15-8-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται ο νόμος «Περί χαρτοσήμου». Εισάγεται δηλαδή ο γενικός αυτός φόρος προς αντικατάσταση των μέχρι τότε δικαστικών, συμβολαιογραφικών, διοικητικών κλπ διατιμήσεων που ίσχυαν καθώς και των δικαιωμάτων για καταχωρήσεις, εγγραφές, επικυρώσεις κλπ.


2.12. ΦΕΚ 48/19-9-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί του τρόπου της εξετάσεως των δικηγόρων».


2.13. ΦΕΚ 49/22-9-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύονται διάφορα διατάγματα που αφορούν σε θέματα υποθηκών και υποθηκοφυλακείων. Ξεχωρίζουμε το διάταγμα της 14 (26) Σεπτεμβρίου 1836 «Περί προσδιορισμού των γραφείων των υποθηκών» με το οποίο (άρθρο 1) συστήνονται «…γραφεία υποθηκών εις πάσαν έδραν Ειρηνοδικείου..».


2.14. ΦΕΚ 50/23-9-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα της 21 Σεπτεμβρίου 1836 «Περί εκτελέσεως του περί υποθηκών νόμου».


2.15. ΦΕΚ 51/26-9-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται αφενός μεν το διάταγμα της 18 (30) Σεπτεμβρίου 1836 «Περί διοργανισμού της εξωτερικής τελωνειακής διευθύνσεως», αφετέρου ο πίνακας των τελωνειακών καταστημάτων της χώρας (όπως αναμορφώθηκαν δια του διατάγματος αυτού. Το ΦΕΚ είναι σημαντικό καθόσον με το ανωτέρω αναφερόμενο διάταγμα η εξωτερική τελωνιακή διεύθυνση του Βασιλείου διαιρείται σε 25 Τελωνεία με τα αναγκαία υποτελωνεία, τους τελωνιακούς σταθμούς και τα φυλάκεια. Περαιτέρω δε τα τελωνεία και υποτελωνεία της χώρας διαιρούνται σε 3 τάξεις (1η Τάξη, 2η Τάξη και 3η τάξη). Με το άρθρο 10 του εν λόγω διατάγματος ορίζεται ότι «Μόνον δια των αρχιτελωνείων επιτρέπεται η εξαγωγή και εισαγωγή παντός είδους πραγματειών, καθώς και η είσπραξις των προσδιωρισμένων δικαιωμάτων, εις δε τα υποτελωνεία και τους τελωνειακούς σταθμούς μόνον η εξαγωγή των εντοπίων προϊόντων και η τελώνισις αυτών. Απαγορεύεται αυστηρότατα πάσα εισαγωγή και εξαγωγή δια των μεμονωμένων τελωνειακών φυλακείων». Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς (από πλευράς τοπικής ιστορίας) διότι, συνδυαζόμενη με τον πίνακα των τελωνειακών καταστημάτων που ακολουθεί στο ΦΕΚ αυτό, όπου το τελωνείο του Άστρους κατατάσσεται στα Ανώτερα Τελωνεία του Βασιλείου (αναφερόμενο στον πίνακα 3ο κατά σειρά μετά από αυτό της Σύρου και του Πειραιά !!!), γίνεται φανερό ότι το Άστρος ήταν λιμάνι διαμέσου του οποίου όχι απλώς διακινούνταν εμπορεύματα σε κοντινούς προορισμούς, αλλά μέσω του οποίου γινόταν εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους προϊόντων στο τότε ελληνικό κράτος.


Ταυτοχρόνως από τον πίνακα πληροφορούμαστε ότι στο Τελωνείο του Άστρους υπάγονταν διοικητικά τα υποτελωνεία του Αγ. Ανδρέα και του Λεωνιδίου καθώς και τα τελωνειακά φυλάκεια στα Πούλιθρα και στον Τυρό. Έτι δε περαιτέρω από τον ίδιο πίνακα πληροφορούμαστε ότι στο Τελωνείο του Άστρους είχαν θεσπισθεί 1 θέση επιμελητή, 1 θέση ελεγκτή, 1 θέση αρχιφύλακα, 1 θέση φύλακα, ήτοι σύνολο 4 θέσεις προσωπικό (συν άλλες 5 θέσεις προσωπικού στα υποτελωνεία και τα τελωνειακά φυλάκεια) ήτοι εν συνόλω δύναμη 9 τελωνειακών υπαλλήλων.


2.16. ΦΕΚ 52/1-10-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί οργανισμού των Δασονομείων». Σύμφωνα με τον πίνακα που συνοδεύει το διάταγμα αυτό ιδρύεται ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΣΤΡΟΣ (υπαγόμενο στον σχηματισμό της ευρύτερης Δασονομικής Υπηρεσίας Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη).


Υ.Σ: 1. Άστρος, (σημερινό Παράλιο Άστρος). 2. το τρίτο μέρος θα δημοσιευθεί προσεχώς.


Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης