1836 (3), κατάλογος όλων των Δήμων της χώρας, περί μέτρων και σταθμών κλπ

Μέρος τρίτο


2.17. ΦΕΚ 55/9-10-1836. Το ΦΕΚ αυτό το ξεχωρίζουμε για τους διορισμούς του προσωπικού των τελωνείων και υποτελωνείων της χώρας (όπως αυτά καθορίστηκαν με το προαναφερθέν διάταγμα της 18 (30) Σεπτεμβρίου 1836 βλ. ανωτ. 2.15). Στον κατάλογο λοιπόν των διορισμών βλέπουμε ότι στο Τελωνείο του Άστρους διορίστηκαν ως Επιστάτης ο κ. Ζωρζής Μωραϊτάκης και Ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Χαραλαμπάκης, στο υποτελωνείο του Αγ. Ανδρέα ως υποεπιστάτης ο κ. Ιω. Πετρόπουλος και στο υποτελωνείο Λεωνιδίου ως υποεπιστάτης ο κ. Ιω. Φορτουνόπουλος.


2.18. ΦΕΚ 56/16-10-1836. Το ΦΕΚ αυτό παρουσιάζουμε διότι με αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα της 28 Σεπτεμβρίου (10 Οκτωβρίου) 1836 «Περί μέτρων και σταθμών». Με το άρθρο 1 του εν λόγω διατάγματος ορίζεται ότι «Το σύστημα των μέτρων και σταθμών του Βασιλείου θέλει είναι εις το εξής το μετρικόν. Η βάσις αυτού είναι το γαλλικόν μέτρον, το οποίον ονομάζεται πήχυς, και είναι ίσον με το δεκάκις εκατομμυριοστόν μέρος του τόξου του μεσημβρινού, το οποίον περιλαμβάνεται μεταξύ του ισημερινού και του αρκτικού πόλου. Τα νέα μέτρα και σταθμά θέλουν έχει την επονομασίαν ¨βασιλικά¨». (περισσότερα και αναλυτικά βλ. το ΦΕΚ).


2.19. ΦΕΚ 59/28-10-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύεται το διάταγμα της 20 Οκτωβρίου (1 Νοεμβρίου) 1836 «Περί ληξιαρχικών βιβλίων». (κατά το προοίμιο του διατάγματος αυτού: «Θέλοντες να παρέξωμεν εις του υπηκόους Ημών τα μέσα του να βεβαιώσιν, όσον δύνανται αναμφισβητήτως την πολιτικήν αυτών τάξιν από την οποίαν εξήρτηνται πολλά των πολιτών και οικογενειών ουσιώδη συμφέροντα»). Πρόκειται περί της εισαγωγής του συστήματος των ληξιαρχείων.


2.20. ΦΕΚ 66/3-11-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύθηκε το διάταγμα της 13 (25) Νοεμβρίου 1836 «Περί της εκποιήσεως των εθνικών κτημάτων». Πρόκειται για σημαντικό νομοθέτημα με βάση τις προβλέψεις του οποίου (βλ. άρθρο 16) «Αι τιμαί της αγοράς από εκποιήσεως εθνικών φθαρτών κτημάτων εμβαίνουν εις το χρεωλυτικόν Ταμείον Κράτους, οι δε τόκοι μένουν εις την τρέχουσαν υπηρεσίαν…».


2.21. ΦΕΚ 69/1-12-1836. Με το ΦΕΚ αυτό δημοσιεύθηκε το διάταγμα της 17 (29) Νοεμβρίου 1836 «Περί ιδιωτικών δασών». Κατά το άρθρο 1 ορίζεται ότι «Ιδιωτικά δάση, μεταξύ δασών του Βασιλείου, θεωρούνται μόνο εκείνα, όσα δι’ εγγράφων, εκδιδομένων κατά τους νομίμους τύπους από τας αρμοδίας τουρκικάς αρχάς αποδειχθώσιν ότι υπήρχον και πριν της αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ιδιοκτησίαι πλήρεις ιδιωτών…»


2.22. ΦΕΚ 70/2-12-1836. Στο εν λόγω ΦΕΚ δημοσιεύεται το διάταγμα της 24 Νοεμβρίου (6 Δεκεμβρίου 1836) «Περί κτηματολογίων».


Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική “Περί Κτηματολογίων” ρύθμιση. Η αντιβασιλεία  θέλοντας να δώσει στους “ιδιοκτήμονες υπηκόους” μεγαλύτερη ευχέρεια για ενυπόθηκο δανεισμό και να καταστήσει ασφαλέστερη τη διάγνωση της ακίνητης περιουσίας τους, αποφάσισε και διέταξε τη σε δημόσια βιβλία, (τα Κτηματολόγια), εγγραφή, όλων των ακινήτων κτημάτων “ιδιωτών, δήμων, φιλανθρωπικών καταστημάτων, εκκλησιών, μοναστηρίων και σωματείων, εξαιρουμένων όλων των εθνικών και αυτών των υπό μίσθωσιν όντων”. Έτσι “Κτηματολόγιο”, το 1836, είναι το ειδικό δημόσιο βιβλίο, στο οποίο εγγράφονται στο όνομα του ιδιοκτήτη: (α) Το είδος του κτήματος (αγρός, οικία) που αυτός κατέχει. (β) Η ονομασία4 του ακίνητου (αν έχει). (γ) Η θέση. (δ) Τα όρια. (ε) Η έκταση ή το μέγεθος “ως έγγιστα” και (στ) Οι τίτλοι της ιδιοκτησίας του.


2.23. ΦΕΚ 80/28-12-1836. Αρκετά σημαντικό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύονται α) αναφορά περί των απολογισμών των ετών 1833, 1834 και 1835, β) Συγκριτικοί πίνακες περί μέτρων και σταθμών και γ) ο Γενικός Πίνακας των δήμων του κράτους σε παράρτημα. Από τον πίνακα αυτόν πληροφορούμαστε ειδικότερα τα ακόλουθα.


Στην Διοίκηση της Κυνουρίας (που όπως είδαμε ανωτέρω εδρεύει στο Άστρος-έδρα του βασιλικού διοικητή) υπάγονται 12 Δήμοι μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Θυρέας, ο οποίος απαρτίζεται από 3 χωριά, τον Αγ. Ιωάννη, την Μελιγού και το Άστρος, έχει έδρα στο Άστρος και δήμαρχος αυτού είναι ο Ιω. Ζαφειρόπουλος και ειπράκτωρ αυτού ο Δ. Σαριγιάννης.


2.24. ΦΕΚ 87/31-12-1836. Με το ΦΕΚ αυτού δημοσιεύεται το διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1836 (12 Ιανουαρ. 1837) «Περί του κανονισμού των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων». Τα πάντα σχετικά με την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης (σχολεία, γυμνάσια, εκπαιδευτική ύλη, δάσκαλοι, καθηγητές κλπ.


2.25 ΦΕΚ 89/31-12-1836. Στο ΦΕΚ αυτό πέραν της αναφοράς της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας για τα έξοδα των ετών 1833, 1834 και 1835, δημοσιεύεται και κατάλογος διορισμών γραμματέων διοικήσεως, όπου πληροφορούμαστε ότι στην διοίκηση της Κυνουρίας διορίσθηκε ως γραμματέας αυτής ο κύριος Σπηλιάδης.


Υ.Σ: Άστρος, (σημερινό Παράλιο Άστρος).


Πηγή: Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης