Στο περιορισμό των ρύπων η Ελλάδα παίρνει καλύτερη βαθμολογία από τη Γερμανία


Δημοσιοποιήθηκε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που αφορά τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ε.Ε. στο περιορισμό των ρύπων στα νομικώς δεσμευτικά όρια που προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Η Ελλάδα ήταν μια από τις 15 χώρες που περιόρισαν τις εκπομπές κάτω από τα εθνικά ανώτατα όρια για όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Στον αντίποδα η Ισπανία υπερέβη τα όρια σε 3 στους 4 βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ακολουθεί η Γερμανία με 2 υπερβάσεις. . Η Φινλανδία υπερέβη το όριο της αμμωνίας.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων και ενεργειών για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από όλες τις πηγές (παραγωγή ενέργειας, βιομηχανίες, μεταφορές κλπ) η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει -από το 2001- ανώτατα όρια εκπομπών για τους βασικούς ρύπους που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού.
Τα όρια αυτά αφορούν σε κάθε Κράτος-Μέλος ξεχωριστά, επειδή αναφέρονται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ένα από αυτά και διέπονται από την Οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών, γνωστής και ως NEC (National Emission Ceilings) Directive.
Για την επίτευξη των εν λόγω ορίων κάθε Κράτος-Μέλος σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικά μέτρα περιορισμού των εκπομπών, ενώ οργανώνει και συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης των μέτρων αυτών. Σύμβουλος του ΥΠΕΚΑ στην υποβολή της σχετικής έκθεσης είναι το Τμήμα Χημικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Η έκθεση
Η κοινοτική οδηγία καλύπτει 4 βασικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους: το διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), πλην μεθανίου πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOC) και αμμωνία (NH3). Αυτοί οι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, συμβάλλουν στην όξυνση του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων, και καταστρέφουν τη χλωρίδα. Τα ανώτατα όρια που ορίζονται στην οδηγία έχουν σχεδιαστεί για να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε μια συμφωνημένη ποσότητα.
«Οι ρύποι αυτοί ενοχοποιούνται για προβλήματα υγείας ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες και περιβαλλοντικές ζημίες,» δηλώνει η διευθύντρια καθηγήτρια Jacqueline McGlade.
Ο ρύπος για τον οποίο καταγράφηκαν οι περισσότεροι υπερβάσεις ήταν οξείδια του αζώτου NOx. Η προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ΟΤΙ 11 κράτη μέλη σημείωσαν υπέρβαση των αντίστοιχων ανωτάτων ορίων .Αυτά είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ισπανία και Σουηδία.
Ο τομέας των οδικών μεταφορών αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που συντελούν στον μεγάλο αριθμό των υπερβάσεων των NOx, συνεισφέροντας περίπου στο 40% του συνόλου των εκπομπών στις χώρες της ΕΕ-27. Οι μειώσεις των εκπομπών NOx από αυτό τον τομέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 δεκαετιών, δεν έχουν τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν αρχικά. Αυτό οφείλεται εν μέρει διότι ο τομέας έχει αυξηθεί περισσότερο από το αναμενόμενο και εν μέρει επειδή στα πρότυπα εκπομπών των αυτοκινήτων.
Πηγή: in.gr