Αποτύπωση και διεκδίκηση οφειλών προς τον Δήμο…..


Σε μία ουσιαστική κίνηση για την πλήρη αποτύπωση των οφειλόμενων προς το Δήμο ποσών και τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων προτίθεται να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή, με σχετική εισήγησή της πρός τη Διοίκηση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας;


 Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή θα αναθέσει κατόπιν διαγωνισμού σε δικηγορική εταιρεία,τον εξώδικο δικαστικό χειρισμό υποθέσεων που έχουν σχέση με τον καταλογισμό δημοτικών τελών, καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου, ΤΑΠ καθώς και των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών, εις βάρος φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία, μέχρι σήμερα, δεν εισπράτει ο Δήμος τα προβλεπόμενα δημοτικά τέλη.


 Από τα στοιχεία από το ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΕΗ που διαθέτει ο Δήμος γίνεται σαφές ότι διαχρονικά στο Δήμο εμφανίζεται απώλεια εσόδων από πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα που  είναι εγκατεστημένα στα διοικητικά όρια του Δήμου, αλλά είτε δεν έχουν δηλώσει το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων τους, είτε δεν έχουν δηλώσει καθόλου τα ακίνητά τους.


 Ιδιαίτερη αξία για την βελτίωση των οικονομικών δεδομένων του Δήμου αποκτά το νέο δεδομένο, που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης  και διεκδίκησης, το οποίο αναφέρει ότι τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, που χρησιμοποιούν ακίνητα στα διοικητικά όρια του Δήμου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου, ΤΑΠ, καθώς και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών.


 Μέσα στις υποχρεώσεις της δικηγορικής εταιρείας περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλών προς τους υπαλλήλους του Δήμου για μία σειρά θεμάτων όπως:


 Στην επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου της ΔΕΗ και την άντληση στοιχείων για τη βεβαίωση των εσόδων που διαφεύγουν όπως επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση και προχωρά:  • Στη νομότυπη σύνταξη των απαραίτητων για τη βεβαίωση των εσόδων εγγράφων

  • Στην έκδοση αποφάσεων για την επιβολή των προστίμων και γενικά σε ότι θα απαιτηθεί για την επίτευξη του στόχου της είσπραξης από το Δήμο των εσόδων που διαφεύγουν

 Με την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην δικηγορική εταιρεία, η Διοίκηση του Δήμου επιχειρεί να ξεπεράσει τα χρόνια προβλήματα της διαχείρισης των εσόδων και της αδυναμίας που σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται, στην είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.


 Η Διοίκηση του Δήμου, έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και αναζητώντας τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως τα οφειλόμενα προς το Δήμο ποσά, αλλά κυρίως να διαμορφώσει ικανές συνθήκες για τη συνολική διεκδίκησή τους, αφενός βάζει τάξη σε ένα χαώδες καθεστώς, και αφετέρου αποδεικνύει ότι είναι αποφασισμένη να λειτουργήσει προς όφελος του συνόλου των πολιτών του Δήμου, αποτυπώνοντας και διεκδικώντας τα όσα είναι υποχρεωμένα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να καταβάλλουν στο Δήμο.