Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το πανεπιστήμιο του Τορίνο


Αίτηση για το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους», που διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία, μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, μέχρι τις 5/9/2012.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους», που διοργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino στην Ιταλία, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 1126/Β/10.4.2012 και 1707/Β/16.5.2012.)


Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:


·         Αίτηση συμμετοχής στο ΔΙ.Π.Μ.Σ.


·         Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).


·         Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).


·         Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.


·         Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από τον Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.


·         Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.


·         Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα (τεκμηριωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του ΔΙ.Π.Μ.Σ.


·         Δύο συστατικές επιστολές.


·         Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.


·         Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.


Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 09 Ιουλίου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου 2012 στην Γραμματεία του ΔΙ.Π.Μ.Σ. (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα τηλ. 27210-65106,65102,65128, web-site: www.uop.gr , http://kalamata.uop.gr/~litd/).


Στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από την επιτυχή εξέταση σε γραπτή δοκιμασία (βαθμός τουλάχιστον 50 με άριστα το 100, συντελεστής βαρύτητας 0,50), (η εξεταστέα ύλη, η μοριοδότηση και λοιπά στοιχεία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο: www.uop.gr, http://kalamata.uop.gr/~litd/), συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών, των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, Τεχνολογίας και Αθλητισμού, των Σχολών Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Η επιτυχία στην γραπτή εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου και την συνέντευξη.


Για την φοίτηση στο ΔΙ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 5000€, καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε χειμερινού εξαμήνου.


Πηγή: ethnos.gr