ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ Κατοίκων και Ιδιοκτητών Ακινήτων της οδού Ζαφειροπούλου στο Παράλιο Άστρος

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ


Κατοίκων και Ιδιοκτητών Ακινήτων της οδού Ζαφειροπούλου,


Παράλιο Άστρος


ΠΡΟΣ:                                                                    


 Το Δημοτικό Συμβούλιο                                             


Δήμου Βόρειας  Κυνουρίας 


ΑΣΤΡΟΣ                                                                                                                          


Τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών


Δήμου Βόρειας Κυνουρίας,                                         


ΑΣΤΡΟΣ


Παράλιο ¨Αστρος 12 Οκτωβρίου 2012                          


Αξιότιμε κ. Δήμαρχε και κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,


Οι υπογράφοντες την παρούσα, άπαντες κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων επί της οδού Ζαφειροπούλου στο Τ.Δ. Παραλίου Άστρους, σε συνέχεια παλαιότερων ενεργειών μας (βλ. ιδίως την υπ’ αριθ. 9173/21-10-09 αίτησή μας) θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή του Δημοτικού Συμβουλίου στο φλέγον για την περιοχή μας και την καθημερινότητα μας ζήτημα της ολοκλήρωσης των εργασιών δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή μας και ειδικότερα στο ζήτημα της επιβολής σε βάρος μας εφάπαξ τέλους κατασκευής  διακλάδωσης καθώς και τέλους συνδέσεως.


Τόσο τη νομιμότητα, όσο και ιδίως την ουσιαστική βασιμότητα της επιβολής των τελών αυτών, χαρακτηρισμένων ως “ανταποδοτικών” αμφισβητούμε και για αυτό ζητούμε να επανεξετάσετε για τους κάτωθι λόγους:


α) Με την με αριθμό 386/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβλήθηκε σε βάρος μας τέλος κατασκευής διακλαδώσεων ύψους οκτακοσίων ευρώ (800,00 €) πληρωτέο προκαταβολικά και προ της τελικής λειτουργίας του σχετικού έργου (ήδη έχει βεβαιωθεί εις βάρος μας ταμειακά) καθώς και τέλος σύνδεσης ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) πληρωτέο με την πραγματοποίηση της σύνδεσης δηλαδή με την έναρξη λειτουργίας του έργου.


Ήδη επομένως καθίσταται αντιληπτό ότι όλοι εμείς οι κάτοικοι της οδού Ζαφειροπούλου καλούμαστε να πληρώσουμε προκαταβολικά ένα επονομαζόμενο “ανταποδοτικό” τέλος (το τέλος κατασκευής διακλαδώσεων) χωρίς να απολαύσουμε την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, που είναι φυσικά η λειτουργία στην περιοχή μας του δικτύου αποχέτευσης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε κάτι τέτοιο παραβιάζει την πάγια νομολογιακή αρχή των δικαστηρίων μας περί ανταποδοτικότητας  και μάλιστα άμεσης του καταβαλλόμενου τέλους που πρέπει να αντιστοιχεί στην άμεση παροχή από το Δήμο μιας λειτουργικής και άρτιας υπηρεσίας. Με την πληρωμή όμως αυτού του τέλους διακλαδώσεως μετατρεπόμαστε έτσι μόνοι εμείς οι κάτοικοι της Ζαφειροπούλου σε χρηματοδότες του Δήμου, τον οποίο δανείζουμε άτοκα για ένα έργο το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν απολαμβάνουμε. Ουσιαστικά δηλ. δεν πρόκειται πλέον για ένα ανταποδοτικό τέλος αλλά για έκτακτη και άνιση φορολόγηση των πολιτών του Δήμου, η οποία τους διαχωρίζει ανάλογα με τη θέση της κατοικίας τους.


β) Αμφισβητούμε ευθέως τον εκ μέρους της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου υπολογισμό του κόστους του έργου και συνακόλουθα τον υπολογισμό του ανωτέρω τέλους στο αυθαίρετο και αναντίστοιχο ποσό των οκτακοσίων ευρώ για κάθε διακλάδωση. Ζητούμε δε να δοθεί στη δημοσιότητα και να μας παραδοθεί αντίγραφο της σχετικής τεχνικοοικονομικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου καθώς και της αντίστοιχης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης του Δήμου, που αναφέρονται την με αριθμό 386/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


γ) Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επέβαλε τα ανωτέρω τέλη, ελήφθη το έτος 2008 σε ανύποπτο χρόνο, προτού εκδηλωθεί η πρωτοφανής οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι εκ των κάτωθι κατοίκων να αδυνατούμε πραγματικά να καταβάλουμε τα τόσο υψηλά αυτά ποσά. Σημειώνουμε μάλιστα ότι ήδη στην ανωτέρω απόφαση, προβλέπεται διαδικασία επιβολής του τέλους διακλαδώσεων σε τρεις δόσεις, διαδικασία που εξ όσων γνωρίζουμε δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Υπενθυμίζουμε δε ότι στην με αριθμό 10/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε μειοψηφία η οποία υποστήριξε ότι το σχετικό τέλος θα πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις. Είναι απόλυτη ανάγκη να εξεταστεί εκ νέου το ύψος των σχετικών τελών, ο χρόνος πληρωμής τους και να παράσχει ο Δήμος τη δυνατότητα καταβολής τους σε αρκετές ισόποσες μηνιαίες δόσεις.


δ) Η ολοκλήρωση του έργου και η έναρξη λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή μας καθυστερεί αδικαιολόγητα και παρουσιάζει εμφανείς κακοτεχνίες χωρίς να μας έχει παρουσιαστεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης και λειτουργίας του, ενώ καλούμαστε να προπληρώσουμε για το έργο αυτό.


Επειδή όλοι μας αναγνωρίζουμε τη σημασία για την περιοχή μας της κατασκευής ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης και ειλικρινής πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο στην κατασκευή του όπως και πράττουμε, ωστόσο δεν επιθυμούμε να θεωρούμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας από τη δημοτική μας αρχή επιβαρυνόμενοι με υπέρογκα υπερκοστολογημένα και αναντίστοιχα με το έργο τέλη και μάλιστα προκαταβολικά πριν την αποπεράτωση και παράδοση του σχετικού έργου και τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του.


Επειδή είμαστε πεπεισμένοι για το δίκαιο των αιτημάτων μας, γνωρίζουμε τη σχετική νομοθεσία και τα δικαιώματά μας για τις τυχόν νομικές παρατυπίες και τεχνικές ελλείψεις του έργου και επιφυλασσόμαστε να τα ασκήσουμε ενώπιον των Εθνικών Δικαστηρίων αλλά και των Ευρωπαϊκών Αρχών που επιχορηγούν το έργο.


Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο:


Α) Να δοθούν στη δημοσιότητα η τεχνικοοικονομική μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου καθώς και η αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης του Δήμου που αναφέρονται την με αριθμό 386/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Β) Να επανεξεταστεί άμεσα το ύψος των τελών κατασκευής διακλαδώσεων καθώς και το ύψος των τελών συνδέσεως που αφορούν την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Ζαφειροπούλου στο Παράλιο Άστρος. Να προσαρμοσθεί το ύψος αυτών προς το πραγματικό κόστος κατασκευής του έργου και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στην τοπική μας κοινωνία.


Γ) Να επανεξεταστεί ο χρόνος πληρωμής του τέλους κατασκευής διακλαδώσεων και να οριστεί ως χρόνος πληρωμής ο χρόνος τελικής συνδέσεως και λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή μας.


Δ) Να οριστεί η αποπληρωμή των ανωτέρω τελών (διακλάδωσης και σύνδεσης) σε έξι τουλάχιστον ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από της συνδέσεως και λειτουργίας του έργου.


Με εκτίμηση,


Οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων της οδού ΖαφειροπούλουΠαράλιο Αστρος


(Ακολουθούν 51 υπογραφές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών όλων των μελών του τ/σ και του δ/σ κ. Θ. Μακρή).


Κωνσταντίνος Γ. Κοράλλης


Εκπρόσωπος κατοίκων οδού Ζαφειρόπουλου στο Παραλίο Άστρος