Ελληνική πόλη αφορίστηκε επειδή έκλεβε τα χέλια της Μονής

(Φωτ. Χέλι)

Στο σχετικό κείμενο που έχει σταλεί στον Επίσκοπο Βονίτσης το 1530 από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία και το πρωτότυπο βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους , υπάρχει η προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη στους κατοίκους της Βόνιτσας να σταματήσουν να κλέβουν τα χέλια από τι διβάρι της Μονής Κορωνησίας (η οποία ανήκε απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και είχε ως μετόχι της τη Μονή Αγίας Παρασκευής της Βόνιτσας) ειδάλλως θα υποστούν τις συνέπειες του Αφορισμού που αναφέρονται στο κείμενο .

Ακολουθεί το  ακριβές γράμμα του Πατριάρχου Ιερεμίου του Α:

Ανέκδοτον γράμμα του Πατριάρχου Ιερεμίου του  Α΄ περί της μονής της Κορακονησίας  Εν έτη 1530 μήνα Ιούλιον

ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

«Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Βονδίτζης και εντιμότατοι κληρικοί και οι καλλιστεύοντες εν αυτή Χριστιανοί. Χάρις είη υμίν άπασι και ειρήνη από Θεού Παντοκράτορος. Γνωστόν έστω υμίν ,πως ο πρώην Ιωαννίνων κυρ Γεννάδιος μετά των εν τη θεία και σεβασμία μονή της Παναγίας μου της εν τη Κορακονησία διακειμένων μοναχών, ανέφερον εις την ημών μετριότητα,

ότι αυτόθι έχοντες χελοκοφινοβίβαρα έκπαλαι εξ’ ων έχωσι μικράν απόλαυσιν,τινές εκ των αυτόθι τάχα χριστιανοί ,αντί συνδρομής και βοηθείας ως ώφειλον ποιείν εις το Μοναστήριον,δια ψυχικήν αυτών σωτηρίαν, επαπειλώνται και λέγωσι δούναι δι αυτά τέλος αυθεντικόν.

Και αποσπάσαι και εκβαλείν αυτά ,από της Ιεράς αυτών μονής ,δια τούτον γράφομεν και αποφαινόμεθα προς αυτούς, ίνα καν οποίοι εισίν ιερωμένοι ή λαϊκοί απέχωσι από των αυτών βιβαρίων της μονής και μεταβληθώσι από της τοιαύτης πονηράς και κακίστης βουλής και μηδ’ όλως φαίνωνται ενάντιοι του Μοναστηρίου και των εν αυτώ μοναχών , αλλά μάλλον συντρέχωσι και βοηθώσι και υπερασπιώνται αυτό .

Ει δε και έτι φανώσιν ενάντιοι αυτού και φανερώς ή κρυφίως κινηθώσι και θελήσωσι βλάβην προξενήσαι αυτό και δούναι τέλος είς το αποσπάσαι τα βιβάρια εξ αυτού,

έχει αυτούς αφωρισμένους  η μετριότης ημών  και κατηραμένους και ασυγχωρήτους και μετά τον αυτών θάνατον ασυγχωρήτους και αδιαλύτους . Ούτως εν αγίω παρακελευόμεθα πνεύματι . Τούτου ουν ένεκα εγράφη προς υμάς και η παρούσα γραφή της της ημών μετριότητος.»

Μηνί Ιουλίω Ινδικτιώνος Γ΄

Το ανωτέρω εκδιδόμενον γράμμα του Πατριάρχου Ιερεμίου του Α΄ , σωζόμενον εν πρωτοτύπω έχει γραφεί επί χάρτου διαστάσεων 0,30 χ 0,31 του μέτρου και απόκειται εν τοις Γενικοίς Αρχείοις του Κράτους (αριθμός γενικού ευρετηρίου 253)

 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τ.1937 σ.192

Πηγή: lifo.gr