Συνάντηση για την Ενεργειακή Αξιοποίηση του Ελαιοπυρήνα

Σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00, στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, στο Εργαστήριο Τεχνολογίας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ετήσια συνάντηση του ερευνητικού έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης-ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α.».

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, η επιστημονικά υπεύθυνη Δρ. Ευαγγελία Στεφανουδάκη και η ομάδα έργου, από το Ερευνητικό Κέντρο Φρέντερικ της Λευκωσίας Κύπρου ο Δρ. Πάρις Φωκαΐδης, συντονιστής του έργου, από το Δήμο Γερίου Κύπρου, ο Δήμαρχος κ. Αργύρης Αργυρού και από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ο Δρ. Πόλυς Πολυκάρπου.

Το εν λόγω έργο, στο οποίο το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων συμμετέχει ως έλληνας εταίρος, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά Ποσοστό 20%.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης του ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης καθώς επίσης και ο καθορισμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την λειτουργία κέντρων διαχείρισης ελαιοπυρήνα στον ελληνικό και κυπριακό χώρο τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση της ελαιοπυρήνας, ενός φυσικού πόρου με ιδιαίτερη αξία, ο οποίος μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επιζήμιος για την ρύπανση των εδαφών, του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της ατμόσφαιρας.

Πηγή: energia.gr