Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε μη νόμιμη την ανάθεση της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»

Με την αριθμό 16/2014 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απέβη αρνητικός ο έλεγχος νομιμότητας επιμέρους φάσης της διαδικασίας για την ανάθεση της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας». Σύμφωνα με το από 10-2-2014 με αρ. πρωτ. 83 έγγραφο κοινοποίησης της πράξης, του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης μετά από υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο VI Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.