Απολογισμός οικονομικού έτους 2014 κληροδοτήματος Θεοδώρου Δεληγιάννη στο Παράλιο Άστρος

Υπ’ αριθμόν 2/2015 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που ενεργεί ως διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Θεοδώρου Δεληγιάννη στην Τ. Κ. Παρ. Άστρους.

Aπολογισμός οικον. έτους 2014 του κληροδοτήματος Θεοδώρου Δεληγιάννη Παρ. Άστρους, όπως αυτός εμφανίζεται στην εισηγητική απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:…συνέχεια