Περισσότερες προσλήψεις σε δήµους και περιφέρειες

Την αύξηση κατά 42,9% του πλαφόν που επέβαλαν οι µνηµονιακοί περιορισµοί στις προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρεις επιτρέπει ρύθµιση του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία περιλαµβάνεται σε νοµοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία στη Βουλή. Η διάταξη αυξάνει το όριο από τους 933 στους 1.333 εργαζοµένους και εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει το σοβαρό πρόβληµα υποστελέχωσης σε κρίσιµους τοµείς λειτουργίας του κράτους, για το οποίο έχει µιλήσει επανειληµµένως ο αρµόδιος υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης.

Η αύξηση αφορά συγκεκριµένη κατηγορία εποχικού προσωπικού, όσους δηλαδή µισθοδοτούνται µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και απασχολούνται σε παιδικούς σταθµούς, ΚΑΠΗ, δηµοτικά ιατρεία, πολεοδοµίες, τεχνικές υπηρεσίες κ.λπ. Υπενθυµίζεται ότι οι ΚΑΠ, που αποτελούν µία από τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης των δήµων και των περιφερειών, µειώθηκαν στα χρόνια των µνηµονίων κατά 60%. Οµως, το ανώτατο όριο εγκρίσεων για προσλήψεις εποχικού προσωπικού υπέστη πραγµατική καθίζηση.

Μέσα σε εννέα χρόνια ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολούσαν οι δήµοι στις συγκεκριµένες κατηγορίες µειώθηκε από 14.640 που ήταν το 2009 σε 933 το 2018 (µείωση 93,6%!).

Το 2009, µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου τέθηκε σε νέο πλαίσιο το καθεστώς έγκρισης συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και προβλέφθηκε η έκδοση κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών στις αρχές κάθε έτους, µε την οποία θα καθοριζόταν µέγιστος αριθµός συµβασιούχων που θα µπορούσαν να προσληφθούν στους πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους ΟΤΑ, στο πλαίσιο ελέγχου των προσλήψεων από την κεντρική διοίκηση και της περιστολής των δαπανών των φορέων.

Η πρώτη ΚΥΑ που υπεγράφη σε αυτό το πλαίσιο (8/5/2009) προέβλεπε την έγκριση 13.300 συµβάσεων συνολικά για τους δήµους και 1.340 για τις περιφέρειες, για χρηµατοδότηση µέσω ΚΑΠ (άλλες θέσεις χρηµατοδοτούνται από ΕΣΠΑ, ιδιωτικές συνδροµές, δηµοτικά τέλη κ. λπ.). Στη συνέχεια όµως, λόγω των δύσκολων δηµοσιονοµικών συνθηκών, ο αριθµός αυτός µειώθηκε δραστικά από χρόνο σε χρόνο και το 2018 κατέληξε στα 933 άτοµα συνολικά.

Όπως αναφέρεται στη ρύθµιση που προωθεί ο Αλέξης Χαρίτσης µέσα στο νοµοσχέδιο που αφορά θέµατα ισότητας των φύλων και ιθαγένειας, η αύξηση του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων που µπορούν να απασχολούν συνολικά οι δήµοι και οι περιφέρειες γίνεται κατά παρέκκλιση της διάταξης του εδ. β’ του άρθρου 2 της από 31/12/2012 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (Α’ 256), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α’ 98) που δεν επιτρέπει αύξηση του αριθµού αυτού.

Πηγή: ethnos.gr