Το 20,3% του πληθυσμού της Ελλάδας εκτέθηκε σε ρύπανση το 2017

Το 2017, η Μάλτα κατέγραψε το μεγαλύτερο μερίδιο του πληθυσμού της (26,5%) που ανέφερε ότι είχε εκτεθεί σε ρύπανση, βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ τα επόμενα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γερμανία (24,5%) και στην Ελλάδα (20,3%).

Οι τιμές έκθεσης σε ρύπανση, βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα ήταν επίσης υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, τη Λετονία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία. Στην άλλη άκρη του φάσματος, τα τρία σκανδιναβικά κράτη μέλη (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία), μαζί με την Κροατία, κατέγραψαν μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά έκθεσης στη ρύπανση, τη βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα (μεταξύ 6 και 8% του πληθυσμού τους). Το κράτος μέλος με το χαμηλότερο ποσοστό του πληθυσμού που ανέφερε έκθεση σε αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα ήταν η Ιρλανδία, με 5,3%.

Σύμφωνα με την Eurostat, υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η ρύπανση συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας.

Το 2017, ο κίνδυνος έκθεσης ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο του συνολικού πληθυσμού μεταξύ των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Περίπου το 16,0% του πληθυσμού της ΕΕ-28 που κινδυνεύει από τη φτώχεια αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα, τα οποία ήταν κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο.

Αυτό το πρότυπο μεγαλύτερης έκθεσης στη ρύπανση, τη βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια επαναλήφθηκε σε πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ. Το 2017, οι κίνδυνοι αυτοί επικρατούσαν ιδιαίτερα στους πληθυσμούς που κινδυνεύουν από τη φτώχεια στη Σλοβακία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τις Κάτω Χώρες και την Ουγγαρία, όπου το μερίδιο του πληθυσμού που εκτίθεται σε ρύπανση, βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα ήταν 6,6-8,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο του συνολικού πληθυσμού.

Σημαντικά μεγάλα κενά καταγράφηκαν επίσης στη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (διαφορές 4,9-5,5 ποσοστιαίες μονάδες). Αντίθετα, υπήρχαν εννέα κράτη μέλη όπου η έκθεση σε ρύπανση, βρωμιά ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα ήταν χαμηλότερη από το μέσο όρο του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη Μάλτα.

Οι διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών ενδέχεται να αντανακλούν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τις κατανομές του πληθυσμού στις διάφορες περιοχές. Για παράδειγμα, στην πλειονότητα της Δυτικής Ευρώπης είναι κοινό να βρίσκουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν από φτώχεια συγκεντρωμένοι σε πόλεις (όπου η ρύπανση, η βρωμιά και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να είναι μεγαλύτερα), ενώ σε ορισμένα μέρη της ανατολικής Ευρώπης είναι πιο συνηθισμένο να βρίσκουμε ανθρώπους ο κίνδυνος φτώχειας που ζουν σε αγροτικές περιοχές (που γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα ρύπανσης.

Επιπλέον το 2017, υπήρχαν δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ όπου αυτή η ατμοσφαιρικής ρύπανσης (μικροσωματίδια PM10)  ήταν κάτω από το όριο του ΠΟΥ 20 μg / m³. Αυτές ήταν οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, η Λετονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Σουηδία, η Ιρλανδία και η Εσθονία, με τη μικρότερη συγκέντρωση PM10 στη Φινλανδία (10,0 μg / m³). Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων ήταν σχεδόν διπλάσιες από τον στόχο της ΠΟΥ στις αστικές περιοχές της Βουλγαρίας (37,3 μg / m³) και της Πολωνίας (32,2 μg / m³). δεδομένου ότι αυτές οι δύο χώρες είναι τα μόνα κράτη μέλη που καταγράφουν πιθανή έκθεση σε επίπεδα άνω των 30 μg / m³.

Μια σύγκριση μεταξύ του 2007 και του 2017 αποκαλύπτει ότι υπήρξε γενικά μείωση της πιθανής έκθεσης αστικών πληθυσμών σε PM10 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η μόνη σημαντική αύξηση αυτής της μορφής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο και τη Λιθουανία, όπου οι συγκεντρώσεις αυξήθηκαν κατά 18,0% και 10,7% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η πιθανή έκθεση αστικών πληθυσμών σε σωματίδια μειώθηκε με ταχείς ρυθμούς σε πολλά κράτη μέλη. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στην περίπτωση της Εσθονίας, όπου αυτός ο τύπος ατμοσφαιρικής ρύπανσης μειώθηκε κατά 43,5%, ενώ οι συγκεντρώσεις μειώθηκαν κατά 41,7% στη Ρουμανία και κατά 40,4% στην Πορτογαλία. Σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ η μείωση ήταν κάτω από 40%.

Κατά παρόμοιο τρόπο, το 17,5% του πληθυσμού της ΕΕ-28 δήλωσε ότι εκτίθεται σε ηχορύπανση από τους γείτονες ή το δρόμο το 2017, κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από ό, τι το 2007

Η ηχορύπανση ορίζεται τυπικά ως η έκθεση σε ηχητικά επίπεδα περιβάλλοντος που είναι πέρα από τα συνήθη επίπεδα άνεσης. Μπορεί να έχει σοβαρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία, για παράδειγμα, που οδηγούν σε υπέρταση, υψηλά επίπεδα στρες, διαταραχές ύπνου και, σε ακραίες περιπτώσεις, εμβοές ή απώλεια ακοής. Οι πληροφορίες που ακολουθούν βασίζονται σε αυτοαναφερόμενες διαταραχές από θόρυβο που προέρχεται από γείτονες ή από το δρόμο. παρέχει ένα μέτρο των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ο θόρυβος στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Το 2007, σχεδόν το ένα τέταρτο (23,0%) του πληθυσμού της ΕΕ-28 ανέφερε έκθεση σε ηχορύπανση που ήταν πέρα από τα επίπεδα άνεσης. Το μερίδιο αυτό μειώθηκε σχεδόν συνεχώς μεταξύ 2009 και 2017 και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ήταν χαμηλότερο κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 17,5%.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό του πληθυσμού που ανέφερε θόρυβο από γείτονες ή από το δρόμο κυμαίνεται από το 1 έως 10 άτομα στην Εσθονία (8,2%), την Κροατία (8,6%) και την Ιρλανδία (9,0%), περισσότερο από το ένα πέμπτο του πληθυσμού στην Ελλάδα (20,1%), το Λουξεμβούργο (21,6%), την Πορτογαλία (23,5%) και τη Μάλτα (24,9%) και περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού στις Κάτω Χώρες (25,6%). και τη Γερμανία (26,1%).

Τα άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ήταν πιο πιθανό να υποφέρουν από θόρυβο. Στην ΕΕ-28, περισσότερο από το ένα πέμπτο (20,8%) του πληθυσμού που κινδυνεύει από τη φτώχεια το 2017 υποβλήθηκε σε θόρυβο από γείτονες ή από το δρόμο. ο αριθμός αυτός ήταν κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από το μέσο μερίδιο του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-28. Αυτό το πρότυπο επαναλήφθηκε στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ, με μοναδικές εξαιρέσεις τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία, την Πολωνία και τη Λετονία.

Πηγή: real.gr