Νέα μέτρα για τουρισμό και λοιπές υπηρεσίες

Νέα ευνοϊκά μέτρα για επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και παραθέτει τους σχετικούς ΚΑΔ που εμπίπτουν σε αυτά. Τα μέτρα προβλέπουν τη διαγραφή και μη καταχώριση στον «Τειρεσία» των επιταγών που έχουν λήξει και θα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη λήξη τους.

Με απόφαση που δημοσίευσε σε ΦΕΚ το υπουργείο Οικονομικών καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υπαγωγή αξιογράφων οφειλομένων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020 στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο ευεργέτημα της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.

Συγκεκριμένα δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που κατά την 20ή Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους προβλεπόμενους στην απόφαση ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση και δεν καταχωρίζονται εκ νέου, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20ή Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους προβλεπόμενους ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί έως 20.3.2020, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 και των οποίων:

  1. Για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος εργασιών (κωδικός 312 της δήλωσης ΦΠΑ) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30.6.2020.
  2. Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται στην πλατφόρμα My Busisness Support μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και, σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί λόγω μη λήξης της σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα My Busisness Support.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται από τις δηλώσεις εισοδήματος, όταν αυτές υποβληθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων εντός της κατά νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

Εντάσσονται στη ρύθμιση επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20ή Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας, ο οποίος ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον σχετικό πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020, των οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους.

Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα My Busisness Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους έως 14.9.2020.

Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων.

Χωρίς «Γέφυρα», έρχονται πλειστηριασμοί

Πάνω από 300.000 νοικοκυριά υποψήφια για απώλεια της πρώτης κατοικίας

Ακονίζουν τα νύχια τους οι επενδυτές σε τίτλους κόκκινων δανείων

Επιστρέφει ο κίνδυνος πλειστηριασμών για χιλιάδες νοικοκυριά από Οκτώβριο, καθώς δεν θα υπάρχει το πρόγραμμα «Γέφυρα» της κυβέρνησης, που έχει δώσει παράταση ζωής για μερικούς μήνες ακόμα στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αν η κυβέρνηση κάνει αποδεκτό το αίτημα των τραπεζών, αυτόματα θα επανεκκινηθούν οι πλειστηριασμοί σε πάνω από 300.000 νοικοκυριά.

Η επανενεργοποίηση των πλειστηριασμών θεωρείται καθοριστική, ενόψει των τιτλοποιήσεων, οι οποίες προϋποθέτουν ένα σαφές ρυθμιστικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδυτών που θα κληθούν να αγοράσουν μεγάλα πακέτα «κόκκινων δανείων».

Μάλιστα, τους προσεχείς μήνες είναι προγραμματισμένες τρεις τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους περίπου 25 δισ. ευρώ (από Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα) και γι’ αυτό οι πιέσεις των τραπεζών προς την κυβέρνηση να «ομαλοποιηθεί» το καθεστώς των πλειστηριασμών «προς ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην επενδυτική αγορά», όπως χαρακτηριστικά σχολιάζεται.

Το θέμα των πλειστηριασμών θεωρείται καθοριστικό ενόψει και της δημιουργίας του φορέα που θα μπορεί να αγοράζει την πρώτη κατοικία όσων οφειλετών αδυνατούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους.

Για τα ακίνητα αυτά θα εφαρμοστεί το μοντέλο της εκμίσθωσής τους στα νοικοκυριά που έχασαν την κυριότητά τους (σ.σ.: θα πληρώνεις ενοίκιο στο σπίτι σου δηλαδή) και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, τα ακίνητα θα αποκτώνται μέσω πλειστηριασμού και στη συνέχεια θα μπορούν να εκμισθώνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά έναντι χαμηλού μισθώματος.

Θυμίζουμε ότι οι πλειστηριασμοί έχουν ανασταλεί από τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας της Covid-19, που οδήγησε στο «πάγωμα» των ρευστοποιήσεων, αλλά και σε αναστολή δόσεων για στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια.

Ωστόσο, αν δεν επιληφθεί του θέματος η κυβέρνηση, στο e-auction έχουν ήδη αναρτηθεί 72.866 πλειστηριασμοί οι οποίοι θα γίνουν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021 και σε αυτούς περιλαμβάνονται και πρώτες κατοικίες. Όπως εξηγεί, ο Νόμος Κατσέλη δεν ισχύει πια για την προστασία της πρώτης κατοικίας – ισχύει μόνο για ρύθμιση με εκποίηση.

Οι πλειστηριασμοί «ξεπαγώνουν» από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ώρα έως το τέλος της εβδομάδας έρχεται σε διαβούλευση ο νέος πτωχευτικός κώδικας που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2021. Το νέο σχέδιο θα προβλέπει και την πτώχευση των φυσικών προσώπων, ενώ θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για όσους πτωχεύουν έπειτα από τρία έτη.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να ρυθμίζει όλα του τα χρέη – εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία – σε μια ρύθμιση. Εάν ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση, θα μπορεί να πτωχεύει, αφού εκποιεί πρώτα όλη του την περιουσία.

Με τον νέο πτωχευτικό κώδικα δεν θα υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας με τη μορφή του νόμου Κατσέλη, αλλά η κατοικία του φυσικού προσώπου που θα κηρύσσει πτώχευση θα μεταβιβάζεται σε έναν ιδιωτικό φορέα και στη συνέχεια ο φορέας αυτός θα ενοικιάζει το ακίνητο στον πτωχευμένο πρώην ιδιοκτήτη για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Όσον αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, η αξία του ενοικίου θα ανέρχεται στο 3% της αξίας της κύριας κατοικίας, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα επιδότησης από το κράτος.

Δεν θα μπορεί να γίνει έξωση στον πτωχευμένο ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώνονται κανονικά τα ενοίκια, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να ανακτήσει την ιδιοκτησία του ύστερα από 20 χρόνια.

Επείγουσα στήριξη της απασχόλησης

Τα 81,4 δισ. φτάνει η χρηματοδότηση μέσω του SURE, τα 2,7 δισ. για την Ελλάδα

Αγώνας δρόμου για τις συμφωνίες εγγύησης από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την έκδοση αποφάσεων, με σκοπό τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 κράτη – μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE (αφορά μέτρα στήριξης της απασχόλησης), υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω προτάσεις, η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους από την Ε.Ε. στα κράτη – μέλη. Τα δάνεια αυτά, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα βοηθήσουν τα κράτη – μέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των δημοσίων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, θα βοηθήσουν τα κράτη – μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου και άλλων παρόμοιων μέτρων που έχουν θεσπίσει, ιδίως για τους αυτοαπασχολουμένους, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας της Covid-19.

Σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τα κράτη – μέλη που έχουν ζητήσει στήριξη και κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ως εξής:

  • Το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα ως δάνειο ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ – υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις – και με αυτό θα καλυφθούν μέτρα διατήρησης των θέσεων απασχόλησης που ήδη εφαρμόζονται από τον περασμένο Μάρτιο και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τους επόμενους μήνες.
  • Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, το SURE μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδοτική στήριξη έως και 100 δισ. ευρώ συνολικά για όλα τα κράτη – μέλη. Οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο με σκοπό την έκδοση αποφάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης ισοδυναμούν με κονδύλια ύψους 81,4 δισ. ευρώ και καλύπτουν 15 κράτη – μέλη.

Η Πορτογαλία και η Ουγγαρία έχουν ήδη υποβάλει επίσημα αιτήματα που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αναμένει ότι σύντομα θα υποβληθούν προτάσεις για τη χορήγηση στήριξης στις δύο χώρες. Τα κράτη – μέλη που δεν έχουν ακόμη υποβάλει επίσημα αιτήματα μπορούν να το πράξουν.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν σε ένα κράτος – μέλος στο πλαίσιο του μέσου SURE θα συνοδεύονται από σύστημα εθελοντικών εγγυήσεων από τα κράτη – μέλη. Η Επιτροπή αναμένει ότι η διαδικασία για την οριστικοποίηση από τα κράτη – μέλη των συμφωνιών εγγύησής τους με την Επιτροπή θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Πηγή: topontiki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *