Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη


Αυξημένη κινητικότητα για το πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»


Αυξημένη κινητικότητα εμφανίζει τον τελευταίο μήνα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), το οποίο έχει αναχθεί σε δεύτερο σε εντάξεις τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με δεσμευμένα μέσω εντάξεων κονδύλια σε ποσοστό 69,3% του προϋπολογισμού του.


Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ, τον τελευταίο μήνα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα νέα έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 176,5 εκ. Ευρώ που αφορούν κατά κύριο λόγο στην κατασκευή έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων και ύδρευσης 121,4 εκ. Ευρώ, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 22,4 εκ., Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά 7,1 εκ. και άλλα μικρότερα.


Επίσης, με επιταχυνόμενους ρυθμούς συνεχίζονται οι αξιολογήσεις των έργων που έχουν υποβληθεί στις διάφορες προσκλήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ και μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται ότι θα ενταχθούν έργα που θα υπερκαλύψουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος.


Πρόοδο παρουσίασαν επίσης και οι απορροφήσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ κατά τον τελευταίο μήνα. Από 32,7 εκ. ανήλθαν σε 52,2 εκ. Παρόλα αυτά, οι συνολικές απορροφήσεις του Προγράμματος από την αρχή της προγραμματικής περιόδου παραμένουν χαμηλές, περίπου στο 10%, κυρίως λόγω της καθυστερημένης έναρξης της υλοποίησης του Προγράμματος. Το ΕΠΠΕΡΑΑ ξεκίνησε ουσιαστικά το 2010 αφού στις αρχές του έτους αυτού, τα ενταγμένα έργα του κάλυπταν μόλις το 2,8% του προϋπολογισμού του, με πρακτικά μηδενικές συμβασιοποιήσεις και δαπάνες / απορροφήσεις (0,4%).


Το ΕΠΠΕΡΑΑ εμφανίζει πλέον ένα μεγάλο βαθμό ενεργοποίησης, με στόχο, μέχρι το τέλος του 2011, να υπερκαλύψει τον προϋπολογισμό του σε ενταγμένα έργα και να διπλασιάσει τις απορροφήσεις του.


Ανακοίνωση πρός κάθε ενδιαφερόμενο…………..