Ενισχύσεις έως και 55% μέσω ΕΣΠΑ για 20 επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ενισχύσεις μέσω του ΕΣΠΑ που μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στο 55% των επιλέξιμων δαπανών μπορούν να πετύχουν 20 επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες από τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν χρηματοδότηση την ανανέωση του εξοπλισμού τους, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργασία με άλλους κλάδους, αλλά και για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ή την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου είναι το «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» του υπουργείου. Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ και τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 30% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Επίσης το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει στην υψηλότερη κλίμακα μέσα από συνέργειες που μπορούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Και αυτή είναι η κύρια φιλοσοφία του «Εξωστρέφεια», δηλαδή οι συνεργασίες κλάδων.

Ετσι, στην προκειμένη περίπτωση, οι 20 επαγγελματικές δραστηριότητες των κλάδων των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής μπορούν να συνεργαστούν σε επενδυτικά σχέδια μαζί με κλάδους της μεταποίησης ή του εμπορίου και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση.

Οι 20 επαγγελματικές δραστηριότητες είναι:

1. Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

2. Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

3. Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

4. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

4. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

6. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών

7. Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων

8. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

9. Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

10. Αλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών

11. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες, δικτυακές πύλες

12. Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

13. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας

14. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

15. Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων

16. Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων

17. Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κ.λπ.)

18. Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων

19. Παροχή υπηρεσιών εφαρμογής πληροφορικής.

20. Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν αδιαλείπτως την 1η Ιανουαρίου του 2012.

Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.

Επίσης, υπάρχουν και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Αυτές είναι:

Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και σε μία από τις δραστηριότητες του προγράμματος (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες). Ωστόσο, αν αυτές υποβάλουν πρόταση με μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασία, θα έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης.

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου (από τους συγκεκριμένους κλάδους). Αυτές μπορούν να υποβάλουν προς χρηματοδότηση εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις από την πρώτη κατηγορία, εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι στον κλάδο της μεταποίησης.

Ετσι με βάση αυτήν την προϋπόθεση μπορεί κάποια από τις 20 επιχειρηματικές δραστηριότητες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής να αναζητήσουν συνεργασία με κάποια εμπορική επιχείρηση.

Μεγάλες επιχειρήσεις από τους συγκεκριμένους κλάδους των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών και υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι μεταποιητική.

Ομάδες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας, οι οποίες υποβάλλουν προς ένταξη εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όλων των τομέων είναι για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες κάτω των 250 ατόμων 45%, και για του εμπορίου 35%. Για τις μεγάλες 30%.

Στο 55% ανέρχεται η επιχορήγηση για τις συνεργασίες των μικρών και μεσαίων όλων των κλάδων των επιχειρήσεων, ενώ για τις συνεργασίες των μεγάλων το ποσοστό είναι 45%.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά

Η διαδικασία υποβολής είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική και μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Σε 10 μέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να καταβάλει και τον φυσικό φάκελο με το επενδυτικό του σχέδιο αλλά και τα δικαιολογητικά. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι:

Εντυπο υποβολής – αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και τη σφραγίδα αυτής.

Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης για όσα ημερολογιακά έτη 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013).

Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης) για τα ημερολογιακά έτη 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013).

Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Τέτοια είναι έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης σε αντίγραφα σφραγισμένα, αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας, εργασιών και βεβαίωση εγγραφής σε αρμόδιο επιμελητήριο κ.λπ.

Θεωρημένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στα έντυπα Ε7.

Αδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύι ή νόμιμη απαλλαγή εξ αυτής.

Στοιχεία των εταίρων – μετόχων του φορέα της επένδυσης.

Προσφορές, προτιμολόγια, κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ. για όλες τις δαπάνες με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μονάδα επένδυσης.

Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis και ειδικό έντυπο δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως μικρή ή πολύ μικρή.

Τεκμηρίωση επιχειρηματικού σχεδίου.

Υποχρεωτική υποβολή σύντομου και περιεκτικού εντύπου στρατηγικού σχεδιασμού (business plan).

Για την περίπτωση των συνεργασιών θα πρέπει για κάθε εταίρο να υποβάλλουν τα παραπάνω και αναλυτικό σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο θα κάνουν μνεία και αναφορά και θα υποβάλουν όλοι οι εταίροι.

Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία με την εταιρική- μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης

  • Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός – ειδικές εγκαταστάσεις: 50%.
  • Ενέργειες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών: 30%.
  • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας. Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων: 70%.
  • Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές – στόχους: 60%.
  • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης: 30% και μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ.
  • Προστασία και απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας: 50%.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων: 20%.
  • Λοιπές δαπάνες, μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 10%.

Για τις περισσότερες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες το εύρος των προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδίους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ.

Πηγή: imerisia.gr