ΣτΕ: «Ναι» στη χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών προς τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας άνοιξε το δρόμο για τη χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ γενικότερα, κ.λπ.

Συγκεκριμένα στο ΣτΕ είχε κατατεθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Το επίμαχο διάταγμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι για τη λήψη των δανείων, οι ΟΤΑ πρέπει να ενεχειριάζουν τα αναγκαία ποσά από τα έσοδά τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητά τους και να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το Δημόσιο ή Τράπεζα.

Τα δάνεια αυτά, η εξόφληση των οποίων μπορεί να φθάνει μέχρι και τα 25 χρόνια, θα χορηγούνται για έργα οδοποιίας, ύδρευσης, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων κ.λπ. και το ύψος τους μπορεί να φθάσει μέχρι και το 100% του προϋπολογισμού του έργου, όχι όμως για τις περιπτώσεις των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επεξεργάστηκε το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και με την υπ΄ αριθμ. 340/2013 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος έκρινε μεν νόμιμο το επίμαχο διάταγμα, αλλά έκανε ορισμένες παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του.

Ειδικότερα, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι το διάταγμα προβλέπει ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ κ.λπ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την απροθυμία χρηματοδότησής τους από την αγορά. Απροθυμία θεωρείται ότι συντρέχει εάν τρεις Τράπεζες έχουν αρνηθεί τη χρηματοδότηση.

Όμως, προσθέτει η γνωμοδότηση του ΣτΕ, πρέπει να προστεθεί στο διάταγμα πρόβλεψη η οποία να αναφέρει ότι στα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν οι ΟΤΑ για τη δανειοδότηση, θα συμπεριλαμβάνονται έγγραφα που θα αποδεικνύουν την άρνηση των τριών Τραπεζών για χορήγηση δανείου.

Και αυτό διότι δεν μπορεί να εναπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ζητήσει από τους υποψήφιους δανειολήπτες τη συμπλήρωση των αναγκαίων για την έγκριση του δανείου δικαιολογητικών. Κατά συνέπεια, προσθέτουν οι δικαστές, πρέπει για το εν λόγω θέμα των αποδεικτικών να προστεθεί στο διάταγμα σχετική διάταξη.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι πρέπει να διαγραφεί από το σχέδιο διατάγματος η σχετική διάταξη που αναφέρει ότι το Δημόσιο μπορεί να είναι εγγυητής των δανείων των ΟΤΑ. Και αυτό, διότι, όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, με το νόμο 3845/2010 «τίθεται μηδενικό όριο για την παροχή νέων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή: ΑΜΠΕ