Η Βιομάζα Πηγή Ανάπτυξης: μόνο οι ελαιοκαλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο 700.000 τόνους ξηρού πυρηνόξυλου (πυρήνα)

Σημαντικά έργα βιομάζας αλλά και επεξεργασίας αποβλήτων βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό σχεδιασμό στην Ελλάδα, όπως προέκυψε από το διήμερο Επιχειρηματικό Φόρουμ

«Η  Ώρα της Εξοικονόμησης Ενέργειας: Ώριμα Κατασκευαστικά και Ενεργειακά Έργα».

Επιχειρούμε συνοπτικά να ξεναγήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο στον σχετικά άγνωστο χώρο της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.

Ο Νόμος 3468/2006 ορίζει ως βιομάζα το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων. Η αξιοποίηση της βιομάζας διαθέτει απόλυτα πλεονεκτήματα. Για τους επενδυτές χαμηλά επιχειρηματικά ρίσκα και σύντομους χρόνους απόσβεσης. Για τις τοπικές κοινωνίες ενίσχυση αγροτικής, αγροτοβιομηχανικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, νέες θέσεις εργασίας και πρόσθετο εισόδημα από εισφορές ΑΠΕ στους δήμους. Για το περιβάλλον δραστική εξάλειψη στερεών, υγρών και αερίων ρύπων, βελτίωση συνθηκών υγιεινής διαβίωσης σε ανθρώπους και πανίδα, ελάττωση πυρκαγιών και δραστική μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Για την εθνική οικονομία εγχώρια φθηνή πηγή ενέργειας με αντικατάσταση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, αύξηση ποιοτικού τουρισμού λόγω καθαρότερου περιβάλλοντος, αύξηση των εξαγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αποκέντρωση, ισόρροπη γεωγραφική ανάπτυξη, καινοτομία, ευκαιρίες ανάπτυξης και εξαγωγής εγχώριας τεχνογνωσίας, αύξηση του ΑΕΠ, βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου και μείωση ενεργειακών εξαρτήσεων.

Τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, η χώρα μας έχει τεράστιο δυναμικό παραγωγής ΑΠΕ από βιομάζα. Μόνο οι ελαιοκαλλιέργειες παράγουν κάθε χρόνο 700.000 τόνους ξηρού πυρηνόξυλου, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 90 MW, κι αν προστεθούν τα κλαδέματα των ελαιόδεντρων, το δυναμικό διπλασιάζεται σε 180 MW. Άλλα τόσα MW θα μπορούσαν να προσθέσουν οι λοιπές καλλιέργειες και συναφείς αγροτοβιομηχανίες,τα δασικά κατάλοιπα, τα κλαδέματα των δήμων, οι αποψιλώσεις, οι βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου κλπ. Ισχυρό δυναμικό παραγωγής ενέργειας έχουν επίσης τα αστικά απορρίμματα ενώ η παραγωγή ενέργειας από αστικά απορρίμματα είναι σήμερα παγκοσμίως αποδεκτή και εφαρμόζεται μαζικά στις ευρωπαϊκές πόλεις και στις ΗΠΑ. Αλλά και η λυματολάσπη που παράγεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς είναι δυνατό να μετατραπεί σε αέριο υποκαθιστώντας το φυσικό αέριο, επιλύνοντας έτσι σε συνδυασμό με τα ανωτέρω προβλήματα επάρκειας ηλεκτροδότησης-θέρμανσης (ακόμη και σε τοπικό επίπεδο/τηλεθέρμανση) αλλά  και το πρόβλημα της διάθεσης της λυματολάσπης από τους βιολογικούς καθαρισμούς.

Οι επενδύσεις στην αξιοποίηση της βιομάζας είναι οικονομικά βιώσιμες για τους επενδυτές και πολλαπλά ωφέλιμες για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Υπάρχει τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ενώ προσφέρονται ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο και διατίθενται αξιόπιστες και δοκιμασμένες τεχνολογίες, οι οποίες διασφαλίζουν την μακροβιότητα της επένδυσης και τους αυστηρότερους όρους προστασίας του περιβάλλοντος.

Στις ευκαιρίες, η βιομάζα θα μπορούσε να υποκαταστήσει τις μονάδες πετρελαίου, να αξιοποιηθεί στα αναπτυξιακά προγράμματα εξοικονόμησης-αυτάρκειας ενέργειας των δήμων αλλά και στη δημιουργία μονάδων κατασκευής πιστοποιημένης πελέτας και μπρικέτας, των οποίων η ζήτηση και χρήση αυξάνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.   

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.cres.gr/services/istos.chtm?prnbr=24773&locale=el