822.100 ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας για τη μεταφορά μαθητών

Από το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε η επιχορήγηση ύψους 30.000.000 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014.

Η κατανομή γίνεται από το λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:…συνέχεια