Τεκμήριο διαβίωσης και το… χαρτζιλίκι

Αγορές μετοχών, εντόκων γραμματίων και ομολόγων του δημοσίου όπως και δαπάνες για σύσταση ή αύξηση κεφαλαίων επιχειρήσεων και για απόκτηση κινητών πραγμάτων αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ θα λαμβάνονται υπόψη από εφέτος στους ελέγχους του Πόθεν Έσχες.

Με εγκύκλιο της η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου δίνει διευκρινίσεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που θα αποτυπωθούν στις εφετινές φορολογικές δηλώσεις, με βάση τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των τεκμηρίων η μόνη αλλαγή είναι ότι στις αγοραπωλησίες ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τίμημα το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο και όχι η αντικειμενική αξία.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στην αγορά ακινήτων ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.

Στο τίμημα αυτό θα προστεθούν και τα ποσά των Φ.Μ.Α., συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα και φόροι.

Η ρύθμιση αυτή θα εφαρμοσθεί αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2014.

Για το ζήτημα των γονικών παροχών η εγκύκλιος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όπως αναφέρει η «Καθημερινή» στις δαπάνες περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται και τα ποσά που καταβλήθηκαν για:

 • Αγορά ή μίσθωση οχημάτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω των 10.000 ευρώ) όπως πίνακες ζωγραφικής πολύτιμοι λίθοι και κοσμήματα.
 • Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
 • Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια ελληνικού Δημοσίου, προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κτλ.).
 • Αγορά, χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.
 • Χορήγηση δανείων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Αποπληρωμή δανείων, ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Αφορά δαπάνες για εξόφληση δόσεων στεγαστικών, καταναλωτικών ή προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών.
 • Πέρα από αυτά, στις αντικειμενικές δαπάνες υπολογίζονται ιδιοκατοικούμενες, μισθωμένες ή κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν.
 • Επιβατικά ΙΧ. Για αυτά έως 1.200 κ.ε. σε 4.000 ευρώ, για άνω των 1.200 κ.ε. προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ.ε. μέχρι και τα 2.000 κ.ε., για μεγαλύτερα των 2.000 κ.ε. προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κ.ε. έως τα 3.000 κ.ε., για μεγαλύτερα από 3.000 κ.ε. προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε.
 • Ιδιωτικά σχολεία
 • Οικιακές βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων κτλ.
 • Σκάφη αναψυχής
 • Δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων, πισίνες.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος