Στον «αέρα» 2 εκατ. ευρώ για το Παράλιο Άστρος

(Από την Εφημερίδα των Συντακτών)

Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την υδροδότηση του οικισμού, εξαιτίας περίεργων μεθοδεύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το έργο.

Ενας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός της Πελοποννήσου βρίσκεται μια ανάσα από το να λύσει το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησής του. Το πολυαναμενόμενο έργο κατασκευής αγωγού στον οικισμό Παραλίου Αστρους Κυνουρίας εντάσσεται στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Πελοποννήσου) και υπόσχεται να διασφαλίσει σταθερή υδροδότηση στο τουριστικό θέρετρο, που έχει σοβαρά προβλήματα με το δίκτυό του.

Η ιστορία, όμως, δεν έχει αίσιο τέλος. Αν και το έργο ακολούθησε καθ’ όλα νόμιμες διαδικασίες, μπλόκαρε στα γρανάζια της αρμόδιας περιφερειακής διαχειριστικής αρχής (ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου) που φαίνεται ότι ακολούθησε παρελκυστική, το λιγότερο, τακτική: υιοθέτησε τις αιτιάσεις ιδιωτικής εταιρείας που έχασε τον διαγωνισμό του έργου, απέκρυψε δεδομένα από υπουργικές υπηρεσίες, ανατρέποντας δρομολογημένες εξελίξεις, και υπερέβη τις αρμοδιότητές της, δίνοντας εντολή επαναπροκήρυξης του έργου.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τέλη Δεκέμβρη του 2017, το έργο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Ακολούθως, η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας (αναθέτουσα Αρχή) ζητά και παίρνει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ (υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε περιφερειάρχη, εν προκειμένω τον Π. Τατούλη).

Το έργο δημοπρατείται, με τη διακήρυξη όμως να έχει μια ασάφεια: περιέχει δύο αντικρουόμενες μεταξύ τους διατάξεις, προβλέποντας για τις εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό τόσο τη δυνατότητα υποβολής τυχόν ενστάσεων όσο και άσκησης προδικαστικών προσφυγών επί της σύμβασης. Οπως και να έχει, ουδέποτε υποβλήθηκαν επί της διακήρυξης διαμαρτυρίες ή έστω ερωτήματα για τις αντικρουόμενες διατάξεις. Υπερίσχυσε η διάταξη περί προδικαστικών προσφυγών, ως η νομίμως και υποχρεωτικώς ισχύουσα.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν πολλές εταιρείες. Μειοδοτεί η μία (ας την πούμε «Ε»), αλλά η προσφορά της απορρίπτεται, καθώς δεν κατέχει το απαραίτητο για το ύψος του προϋπολογισμού του έργου πτυχίο, αλλά κατώτερο. Αντίστοιχη έλλειψη διαπιστώθηκε και για τη δεύτερη μειοδότρια. Επομένως, προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε η τρίτη κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (ας την πούμε «Α»), που πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια.

Την άνοιξη του 2018, η «Ε» κατέθεσε ένσταση (όχι προδικαστική προσφυγή) με δύο κύρια επιχειρήματα: α) τις αντικρουόμενες διατάξεις, β) ότι στο ύψος του προϋπολογισμού του έργου δεν έπρεπε να υπολογίζονται τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες – επομένως, υποστήριξε, θα «έπεφτε» ο προϋπολογισμός, άρα και οι απαιτήσεις στο πτυχίο και έτσι θα πληρούσε τα κριτήρια.

Απόρριψη ένστασης

Η ένσταση της «Ε» απορρίφθηκε από τη ΔΕΥΑΒΚ για ουσιαστικούς λόγους -τονίζοντας στην απόφασή της ότι ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει «ρητά και αδιαμφισβήτητα ότι κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων»- και από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τυπικούς λόγους. Με δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ένδικα μέσα, η απορριπτική απόφαση της ΑΕΠΠ κατέστη τελεσίδικη. Το έργο κατοχυρώθηκε στην «Α».

Η ΔΕΥΑΒΚ στέλνει τον φάκελο του διαγωνισμού στη διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ΕΥΔΕΠ, ζητώντας προέγκριση υπογραφής της σύμβασης. Η ΕΥΔΕΠ απευθύνεται στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομίας (ΕΥΘΥ, ουσιαστικά ο «νομικός σύμβουλος» του ΕΣΠΑ), αποκρύπτοντας όμως την τελεσίδικη απόφαση της ΑΕΠΠ, κάτι που, σύμφωνα με πηγές με γνώση του σχετικού νομικού πλαισίου, εγείρει ζήτημα τυχόν πειθαρχικού παραπτώματος. Το αποτέλεσμα ήταν η ΕΥΘΥ να γνωμοδοτήσει αρνητικά για το σχέδιο σύμβασης. Στη συνέχεια, η ΕΥΔΕΠ εισηγείται στη ΔΕΥΑΒΚ την επαναπροκήρυξη (ουσιαστικά την ακύρωση) του διαγωνισμού, με απάλειψη της διάταξης περί ενστάσεων (που ουδέποτε ίσχυσε στην ουσία).

Ως εκ τούτου, η «Α» με τη σειρά της προσφεύγει στην ΑΕΠΠ. Τον περασμένο Δεκέμβρη, η Αρχή αποφαίνεται ότι η ασάφεια στη διακήρυξη δεν συνιστά λόγο ακυρότητας, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο «αμιγώς δικονομικό ζήτημα» έχει «παγίως λυθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας», καθώς και ότι «η διαγωνιστική διαδικασία ακολουθήθηκε καθ’ όλα νομίμως».

Περαιτέρω, ψέγει ευθέως την ΕΥΔΕΠ για υπέρβαση αρμοδιοτήτων: «…καθίσταται σαφές ότι η κρίση περί δικονομικών ζητημάτων, όπως αυτό της τυχόν ασάφειας της Διακήρυξης περί της τηρητέας ενδικοφανούς και ένδικης διαδικασίας, αποτελεί ζήτημα το οποίο καταφανώς εκφεύγει της αρμοδιότητας της διαχειριστικής αρχής…», είναι το σχετικό απόσπασμα της απόφασης- «καταπέλτης» κατά της ΕΥΔΕΠ. Οσον αφορά την ουσία, η ΑΕΠΠ κατέληξε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η ΔΕΥΑΒΚ επανυπέβαλε στην ΕΥΔΕΠ για προέγκριση το σχέδιο της σύμβασης, κοινοποιώντας και την απόφαση της ΑΕΠΠ. Ομως η ΕΥΔΕΠ, σε απαντητικό της έγγραφο υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενό της Αντ. Ψαράκη, επισημαίνει στις 18 Φεβρουαρίου στη ΔΕΥΑΒΚ να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης, «ακόμη και εάν εκπνεύσει η προθεσμία που ορίζει το ΣΔΕ (σ.σ. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) του ΕΣΠΑ», καθώς έχει στείλει νέο ερώτημα στην ΕΥΘΥ, χωρίς όμως να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου του ερωτήματος.

«Δεν προβλέπεται παρόμοια ενέργεια στο ΣΔΕ ΕΣΠΑ», αντιτείνει για το ερώτημα στην ΕΥΘΥ η ΔΕΥΒΑΚ, επισημαίνοντας ακόμα ότι η οδηγία της ΕΥΔΕΠ περί αναβολής των διαδικασιών «συνιστά ενέργεια πέραν των αρμοδιοτήτων της, καθώς και ενέργεια αντιβαίνουσα την κείμενη νομοθεσία, δεδομένου ότι η Πράξη της ΑΕΠΠ (…) είναι δεσμευτική» -εγείροντας έτσι ένα ακόμη ζήτημα τυχόν τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος.

Στο ίδιο έγγραφο, με ημερομηνία 14 Μαρτίου, κοινοποιούμενο στον κ. Τατούλη και σε όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές (ΑΕΠΠ, υπουργείο Οικονομίας κ.ά.), σημειώνει ότι δεδομένου ότι παρήλθε η προβλεπόμενη από το ΣΔΕ προθεσμία των 20 εργάσιμων ημερών χωρίς να δώσει απάντηση η ΕΥΔΕΠ (θετικά ή αρνητικά), τεκμαίρεται ότι η απάντησή της είναι θετική στο σχέδιο της σύμβασης.

«Ασαφής χρήση»

Και αιφνιδιαστικά, παρότι το θέμα έχει κριθεί τελεσίδικα από την ΑΕΠΠ, η ΕΥΔΕΠ βάζει νέο «μπλόκο». Αυτή τη φορά εντάσσοντας όψιμα στα επιχειρήματά της «την ασαφή χρήση» περί απρόβλεπτων δαπανών, «εξαιτίας της οποίας φαίνεται να έχουν αποκλειστεί κάποιες τάξεις πτυχίων».

Το σημείο αυτό «δεν αποτέλεσε αντικείμενο κρίσης της ΑΕΠΠ και συνεπώς, κατά την άποψή μας, παραμένει ως ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας», υποστηρίζει η ΕΥΔΕΠ, υιοθετώντας (πλέον) πλήρως τα επιχειρήματα της «Ε», σε σημείο που να αφήνει υπόνοιες για «συγκοινωνούντα δοχεία» μεταξύ ΕΥΔΕΠ και ιδιωτικής εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν υπήρχε ουδεμία αναφορά στην πρώτη απορριπτική απάντηση της ΕΥΔΕΠ. Σύμφωνα με καλούς γνώστες του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, πάντα τα «απρόβλεπτα» συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό ενός έργου.

Το εξαιρετικά σημαντικό για τον παραθαλάσσιο οικισμό έργο, αν και υπερώριμο, έχει «παγώσει». Αγνωστο με ποια ταχύτητα θα προχωρήσει, αν και ο περιφερειάρχης, Π. Τατούλης, με πρόσφατη επιστολή του στη ΔΕΥΑΒΚ έχει δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου «ακόμη και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοπόννησος».

Δηλαδή; Υπάρχει πιθανότητα να «βγει» από το ΕΣΠΑ το έργο; Και άρα, ως συνέπεια, να χαθούν περίπου 2 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία θα επιβαρύνουν τα εθνικά ταμεία, δηλαδή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως υπονοεί ο περιφερειάρχης δεσμευόμενος να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου;

Αραγε, προτίθεται ο κ. Τατούλης να διενεργήσει έρευνα στην ΕΥΔΕΠ για τις ενέργειές της, εφόσον έχει την πολιτική ευθύνη της εποπτείας της και -είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε- έχει καλή γνώση της υπόθεσης;