Δίκτυο Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας


Δίκτυο Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας και από το Δήμο Άργους- Μυκηνών! Στον δικό μας Δήμο;


Ένταξη σε Δίκτυο Έξυπνης Διαχείρισης Ενέργειας υπέβαλε και ο Δήμος Άργους- Μυκηνών με τη συνεργασία 15 φορέων από 8 χώρες. Ο Δήμος στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE), συμμετέχει ως επωφελούμενος ΟΤΑ στο κοινοπρακτικό σχήμα με άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: INTENSLA .


(Α systematic approach for inspiring & training energy sustainability to local authorities).


Σκοπός του INTENSLA είναι η δημιουργία Δικτύου για την Ανάπτυξη Σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας ή την παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές.


Τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο έργο είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα αφορούν:


1. Την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης σχετικά με τα θέματα ενέργειας, όπως την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων του, την αξιοποίηση των αστικών και γεωργικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας, κτλ.


2. Το σχεδιασμό έργων, η υλοποίηση των οποίων θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία. Έργα τα οποία θα μελετηθούν σε πρώτο στάδιο στο πλαίσιο του ΙΝΤΕΝSLA ιδιαίτερα σε σχέση με την οικονομική ανταποδοτικότητα τους, το επιχειρηματικό σχήμα με το οποίο θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.


3. Τη στήριξη του Δήμου προκειμένου να γίνει μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors) και να δικτυωθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο σε θέματα ενέργειας και πράσινης ανάπτυξης.


4. Την τεχνική κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην ενέργεια.


5. Απόκτηση γνώσης όσον αφορά στη μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου, τον τρόπο μετρήσεων και τη συλλογή δεδομένων.


6. Την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Energy Services Directive, 20:20:20 target by 2020, Directive for Buildings (EPBD) και την Ελληνική Νομοθεσία σε μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.


Η συμμετοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών, παρά τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν, δεν προκαλεί καμία δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του, ενώ η έναρξη υλοποίησης του έργου αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2012 και θα έχει διάρκεια 3 έτη.


H εξοικονόμηση ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας και οι δράσεις εξοικονόμησης πρέπει να έχουν υψηλή προτεραιότητα.


Ο  Δήμος.Β.Κυνουρίας έχοντας ώς παράδειγμα αντίστοιχες δράσεις Καλλικρατικών Δήμων,οφείλει να  καταβάλλει προσπάθειες συμμετοχής τόσο σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όσο και στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για τα Δημοτικά Κτίρια και να αξιοποιεί κάθε δυνατή πρωτοβουλία ευφυούς διαχείρισης ενέργειας. 


ΜΦΧ,


Νίκος Δασκολιάς